صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ حیف از بابک جهانبخش

آکورد های بابک جهانبخش

آکورد گیتار آهنگ حیف از بابک جهانبخش

 ریتم 4/4

Dm………Gm………Dm………Dm………Gm……A#…..Dm
قصه ی Dmبودنِ من ، قصه یِ تکرA#اری بود
شب و روCزم مثلِ آA#سمونِ رگباCری A#…..C بود
من واسهC خودم که زندگی نکرAmدم هیچوقت
زندگی A#کردنِ من Amهمیشه اجباA#ری C…..A#بود
بغضی توو Dmسینم که ، بشکنه درA#یا میشم
این روزا Cبدجوری داA#رم تک و تنهاAm میA#شمC
کاری با Cاین دلِ بیچاره ی من Amکردن که
دارم اA#فسرده ترین Amآدمِ دنیاGm میCشمA#
دارم اAmفسرده ترین Gmآدم دنیاAm میشم
زندگی Dmکردم و هیچ Cچیزی نفهمیدA#م نفهمیدAmم .. Gmحیف
خیلی وCقته دیگه از A#ریشه نخندAmیدم ، نخندGmیدم Dmحیف
خیلی وDmقته دیگه از Cهیچ کسی توو A#این دنیاAm…..A#…..C
حرفای Cقشنگِ عاشقانه A#قشنگِ عاشقانه
حرفایF قشنگِ عاشقانه نشنیدGmم .. Dmحیف

Dmخسته ام از اینکه یه Gmعمر ، با همه چی Amسَر A#کردAmم
کاش Dmبه دنیاGmیِ بچگی AmبرگرA#دم Am
Amروزایی که این دلِ دیوونه خوGmش باور بود
روزاییC که غم بود اما D7زندگیGm بهتر بود
AmروزاییA# که غم بود اما زندگی AmبهترA# .. بوAmد
زندGmگی بهتر بود
زندگی Dmکردم و هیچ Cچیزی نفهمیدA#م نفهمیدAmم .. Gmحیف
خیلی وCقته دیگه از A#ریشه نخندAmیدم ، نخندGmیدم Dmحیف
خیلی وDmقته دیگه از Cهیچ کسی توو A#این دنیاAm…..A#…..C
حرفای Cقشنگِ عاشقانه A#قشنگِ عاشقانه
حرفایF قشنگِ عاشقانه نشنیدGmم .. Dmحیف

آکورد گیتار آهنگ های بابک جهانبخش


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *