برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ حیف از بابک جهانبخش

آکوردهای بابک جهانبخش

آکورد گیتار آهنگ حیف از بابک جهانبخش

 ریتم 4/4

Dm………Gm………Dm………Dm………Gm……A#…..Dm
قصه ی Dmبودنِ من ، قصه یِ تکرA#اری بود
شب و روCزم مثلِ آA#سمونِ رگباCری A#…..C بود
من واسهC خودم که زندگی نکرAmدم هیچوقت
زندگی A#کردنِ من Amهمیشه اجباA#ری C…..A#بود
بغضی توو Dmسینم که ، بشکنه درA#یا میشم
این روزا Cبدجوری داA#رم تک و تنهاAm میA#شمC
کاری با Cاین دلِ بیچاره ی من Amکردن که
دارم اA#فسرده ترین Amآدمِ دنیاGm میCشمA#
دارم اAmفسرده ترین Gmآدم دنیاAm میشم
زندگی Dmکردم و هیچ Cچیزی نفهمیدA#م نفهمیدAmم .. Gmحیف
خیلی وCقته دیگه از A#ریشه نخندAmیدم ، نخندGmیدم Dmحیف
خیلی وDmقته دیگه از Cهیچ کسی توو A#این دنیاAm…..A#…..C
حرفای Cقشنگِ عاشقانه A#قشنگِ عاشقانه
حرفایF قشنگِ عاشقانه نشنیدGmم .. Dmحیف

Dmخسته ام از اینکه یه Gmعمر ، با همه چی Amسَر A#کردAmم
کاش Dmبه دنیاGmیِ بچگی AmبرگرA#دم Am
Amروزایی که این دلِ دیوونه خوGmش باور بود
روزاییC که غم بود اما D7زندگیGm بهتر بود
AmروزاییA# که غم بود اما زندگی AmبهترA# .. بوAmد
زندGmگی بهتر بود
زندگی Dmکردم و هیچ Cچیزی نفهمیدA#م نفهمیدAmم .. Gmحیف
خیلی وCقته دیگه از A#ریشه نخندAmیدم ، نخندGmیدم Dmحیف
خیلی وDmقته دیگه از Cهیچ کسی توو A#این دنیاAm…..A#…..C
حرفای Cقشنگِ عاشقانه A#قشنگِ عاشقانه
حرفایF قشنگِ عاشقانه نشنیدGmم .. Dmحیف

آکورد گیتار آهنگ های بابک جهانبخش


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *