آکورد آهنگ حس میکنم تورو از مهدی یغمایی

مهدی یغمایی

آکورد گیتار آهنگ حس میکنم تو رو از مهدی یغمایی

ریتم 4/4

D…..F#m…..D…..F#m
حس می کنم Dتو روF#m تو هر شبD خودمF#m من عاشقBm همینD احساس توE شدمC#m
حسِت جهاEنموC#m وارونه می EکنهC#m آرامشت AمنوE دیوC#mونه می F#mکنه
F#mحس می کنم Dتو روF#m یه عمره توD خودمF#m بازم به من Bmبگو Dدیر عاشقتE شدمC#m
C#mکُشتی غروEرموC#m دیوونگیE کنمC#m بازم منوA بکشE تا زندگی F#mکنم
F#mمی میرم از BmجنونE تا گریه F#mمی کنیD با بغض هر BmشبتC#m با من F#mچه می کنی

D…..D…..E…..F#m…..F#m…..D…..D…..E…..F#m…..F#m
D…..D…..E…..F#m…..F#m…..D…..D…..E…..F#m…..F#m
F#mچشمای خیسِE توBm رو بغض من F#mببند من گریه Eمی کنمBm حالا برام F#mبخندBm
من در کناF#mر توBm دریای خاF#mطرم Bوا می کنی Dدرو Eبی تو کجاF#m برم
حس می کنم Dتو روF#m تو هر شبD خودمF#m من عاشقBm همینD احساس توE شدمC#m
حسِت جهاEنموC#m وارونه می EکنهC#m آرامشت AمنوE دیوC#mونه می F#mکنه
F#mحس می کنم Dتو رو

برای ارسال ویدئو ی آهنگ حس میکنم تورو از مهدی یغمایی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از مهدی یغمایی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.