آکورد آهنگ حس قشنگ سینا درخشنده

متن و آکورد آهنگ حس قشنگ از سینا درخشنده

گام اصلی Bm

Bm…..Bm…….Em…….Bm…..Em…….Bm…..Em……Bm
Bmاینو میدونی که Emشدی دارو ندارمBm من Emآمارتو دارمBm
آخهBm با تو پر از Emحس قشنگA عاشقونمBm آخهG اومدی توی EmزندگیمA آروم جونمBm
آره Gعاشقم یارA تویی تو تنها Dدلدار Gهمیشه Emتوی قلبت Aعشق منو نگه Bmدار
آره AعاشقمG یار Aتویی تنها امیدمD از G وقتی Bmتورو Emدیدم Aیه آدم جدیدمBm

Em…….Bm…….Em…….Bm…….Em…….Bm……..A……..Bm
Em…….Bm…….Em…….Bm…….Em…….Bm……..A……..Bm

Bmبازم نزدیک غروبه نگا Emحال ما چه Bmخوبه نگو Gدیگه خیلی Aزوده
Dمیخوای باشی Gکنارمو بگم که مث تو Emواسه من Bmنبوده
نگوG دیگه نمیتونهA یه روزمD تنها Gبمونه همین Emعاشق Bmدیوونه
آره عاشقم یار توییA تو تنها Dدلدار Gهمیشه توی Emقلبت عشق Aمنو نگه Bmدار
Aآره Bmعاشقم یار توییA تنها Dامیدم Bmاز وقتی Emتورو دیدم یه Aآدم Emجدیدم

Em…….Bm…….Em…….Bm…….Em…….Bm……..A……..Bm
Em…….Bm…….Em…….Bm…….Em…….Bm……..A……..Bm

آره عاشقم یار توییA تو تنها Dدلدار Gهمیشه توی Emقلبت عشق Aمنو نگه Bmدار
Aآره Bmعاشقم یار توییA تنها Dامیدم Bmاز وقتی Emتورو دیدم یه Aآدم Emجدیدم

سینا درخشنده

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.