آکورد آهنگ حبیبی نور العین از عمر ودیاب

متن و آکورد آهنگ حبیبی نور العین از عمر ودیاب

 

حبیبی یا نور العین یا ساکن خیالی عاشق بقالی سنین ولا غیرک فى بالی
حبیبی یا نور العین یا ساکن خیالی عاشق بقالی سنین ولا غیرک فى بالی
G…..Fm……G…….Fm
Cm…..G……Fm…….G…….Cm…..G……Fm…….Cm
Cm…..A#……Fm…….G……Fm…..G……Fm…….G
Cmحبیبی یا نور العین Fmیا ساکن خیاGلی 
Cmعاشق بقالی سنین وFmلا غیرک فى Gبالی
Cmحبیبی یا نور العین Fmیا ساکن خیاGلی Cmعاشق بقالی سنین وFmلا غیرک فى Gبالی
Cmحبیبی Gحبیبی Fmحبیبی یا Gنور العین Cmحبیبی Gحبیبی Fmحبیبی یا Gنور العین
حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین Fmیا ساکن خیاGلی
Cm…..G……Fm…….G…….Cm…..G……Fm…….Cm
Cm…..A#……Fm…….G……Fm…..G……Fm…….G
Cmأجمل عیونGm فى الکون Cmأنا شفتهاA#

الله علیک الله Fmعلى سحرGها
Cmأجمل عیونGm فى الکون Cmأنا شفتهاA#
الله علیک الله Fmعلى سحرGها
Fmعیونک معاGیا، Fmعیونک کفاGیه
Fmعیونک معاGیا، Fmعیونک کفاGیه
Cmتنور لیاGلی
Cmحبیبی Gحبیبی Fmحبیبی یا Gنور العین Cmحبیبی Gحبیبی Fmحبیبی یا Gنور العین
حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین Fmیا ساکن خیاGلی
Cmحبیبی یا نور العین Fmیا ساکن خیاGلی Cmعاشق بقالی سنین وFmلا غیرک فى Gبالی
Cm…..G……Fm…….G…….Cm…..G……Fm…….Cm
Cm…..A#……Fm…….G……Fm…..G……Fm…….G
Cmقلبک ناداGنی وقالCm بتحبنیA# 
الله علیک الله FmطمنتنیG
Cmقلبک ناداGنی وقالCm بتحبنیA# الله علیک الله FmطمنتنیG
Fmمعاک Gالبدایه، Fmوکل Gالحکایه Fmمعاک Gالبدایه، Fmوکل Gالحکایه
Cmمعاک للنهاGیه
Cmحبیبی Gحبیبی Fmحبیبی یا Gنور العین Cmحبیبی Gحبیبی Fmحبیبی یا Gنور العین
Cm…..G……Fm…….G…….Cm…..G……Fm…….G
حبیبی حبیبی
حبیبی حبیبی
Cmحبیبی Gحبیبی Fmحبیبی یا Gنور العین Cmحبیبی Gحبیبی Fmحبیبی یا Gنور العین
حبیبی حبیبی
حبیبی حبیبی
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.