صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ حبیبی نور العین از عمر ودیاب

آکورد های عمر ودیاب

آکورد آهنگ حبیبی نور العین از عمر ودیاب

متن و آکورد آهنگ حبیبی نور العین از عمر ودیاب

 

حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك فى بالي
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك فى بالي
G…..Fm……G…….Fm
Cm…..G……Fm…….G…….Cm…..G……Fm…….Cm
Cm…..A#……Fm…….G……Fm…..G……Fm…….G
Cmحبيبي يا نور العين Fmيا ساكن خياGلي 
Cmعاشق بقالي سنين وFmلا غيرك فى Gبالي
Cmحبيبي يا نور العين Fmيا ساكن خياGلي Cmعاشق بقالي سنين وFmلا غيرك فى Gبالي
Cmحبيبي Gحبيبي Fmحبيبي يا Gنور العين Cmحبيبي Gحبيبي Fmحبيبي يا Gنور العين
حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين Fmيا ساكن خياGلي
Cm…..G……Fm…….G…….Cm…..G……Fm…….Cm
Cm…..A#……Fm…….G……Fm…..G……Fm…….G
Cmأجمل عيونGm فى الكون Cmأنا شفتهاA#

الله عليك الله Fmعلى سحرGها
Cmأجمل عيونGm فى الكون Cmأنا شفتهاA#
الله عليك الله Fmعلى سحرGها
Fmعيونك معاGيا، Fmعيونك كفاGية
Fmعيونك معاGيا، Fmعيونك كفاGية
Cmتنور لياGلي
Cmحبيبي Gحبيبي Fmحبيبي يا Gنور العين Cmحبيبي Gحبيبي Fmحبيبي يا Gنور العين
حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين Fmيا ساكن خياGلي
Cmحبيبي يا نور العين Fmيا ساكن خياGلي Cmعاشق بقالي سنين وFmلا غيرك فى Gبالي
Cm…..G……Fm…….G…….Cm…..G……Fm…….Cm
Cm…..A#……Fm…….G……Fm…..G……Fm…….G
Cmقلبك ناداGني وقالCm بتحبنيA# 
الله عليك الله FmطمنتنيG
Cmقلبك ناداGني وقالCm بتحبنيA# الله عليك الله FmطمنتنيG
Fmمعاك Gالبداية، Fmوكل Gالحكاية Fmمعاك Gالبداية، Fmوكل Gالحكاية
Cmمعاك للنهاGية
Cmحبيبي Gحبيبي Fmحبيبي يا Gنور العين Cmحبيبي Gحبيبي Fmحبيبي يا Gنور العين
Cm…..G……Fm…….G…….Cm…..G……Fm…….G
حبيبي حبيبي
حبيبي حبيبي
Cmحبيبي Gحبيبي Fmحبيبي يا Gنور العين Cmحبيبي Gحبيبي Fmحبيبي يا Gنور العين
حبيبي حبيبي
حبيبي حبيبي

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *