آکورد آهنگ حبس از ابی

متن و آکورد گیتار آهنگ حبس از ابی

گام اصلی G#m

G#m
D#mکسی که به حبس می بره آدمو نمیدونه دلوC#mاپسی میF# گیره
یه ماC#mدر که دلتنگ فرزEندش نبینهC#m جگر گوشه شو F#می میرهD#m……E……D#m
D#mکسی که به حبس برده این عاشق نمیدC#mونه چشماD#mی تو G#mپشتمه
با اEیما اشاC#mره رسوG#mندن به تو که جرF#مم گره Eکردن D#mمُشتمه
G#mروزایی که وقت ملاEقاتیه یه شیشهF# ضخیم Eکرده این G#mدوریو
تو از F#پُشت شیشه نگاD#mهم کنو منم C#mدست میذارم رو‌ دستاF#ی تو
تو گوG#mشی رو بردار و چیزEی بگو بگو D#mکوچه مونC#m رو به آG#mزادیه
بگو F#دلخوشم کن به راستD#m و دروغ خراC#mبه بگو رو به آD#mبادیه
G#mروزایی که وقت ملاEقاتیه یه شیشهF# ضخیم Eکرده این G#mدوریو
تو از F#پُشت شیشه نگاD#mهم کنو منم C#mدست میذارم رو‌ دستاF#ی تو
تو گوG#mشی رو بردار و حرEفی بزن منم D#mعاشقوC#mنه نگات G#mمیکنم
شبی F#که تو سلول تنهاD#mیی ام به جاC#mی نگهبان صداتD#m میکنم..G#m
C#m…….D#m…….G#m……..E……C#m……D#m…….C#m…….D#m

چه دیوC#mاری افتاده بین منو تو و F#آدمایی که پیشD#m منن
همه C#mلیلی ها مثل تو نیستن خیلی ها قیدF# مجنونو اینD#mجا زدن
شبیهG#m یه تنهایی واقعی توو فصلF# بهارم گُله کاشیه
میخوام Eحس کنی درد اینC#m آدمو که از D#mمتن رفته تویG#m حاشیه
G#mروزایی که وقت ملاEقاتیه یه شیشهF# ضخیم Eکرده این G#mدوریو
تو از F#پُشت شیشه نگاD#mهم کنو منم C#mدست میذارم رو‌ دستاF#ی تو
تو گوG#mشی رو بردار و چیزEی بگو بگو D#mکوچه مونC#m رو به آG#mزادیه
بگو F#دلخوشم کن به راستD#m و دروغ خراC#mبه بگو رو به آD#mبادیه
G#mروزایی که وقت ملاEقاتیه یه شیشهF# ضخیم Eکرده این G#mدوریو
تو از F#پُشت شیشه نگاD#mهم کنو منم C#mدست میذارم رو‌ دستاF#ی تو
تو گوG#mشی رو بردار و حرEفی بزن منم D#mعاشقوC#mنه نگات G#mمیکنم
شبی F#که تو سلول تنهاD#mیی ام به جاC#mی نگهبان صداتD#m میکنم..G#m

برای ارسال اجرای آهنگ حبس از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.