آکورد آهنگ حال من از رضا ملک زاده

رضا ملک زاده

آکورد با ریتم 6/8

Bm…..A
Bmرنگ موهای تو بوره چشات تنگ بلورهA
تو دلت سنگ صبورهG نمیدونم چرا F#mاما EmمغرF#mورهBm
Bmرو به من دستاتو وا کن بیا موهاتو رها کنF#m
تو دلم آتیش به پا کنEm صدام F#mکن
Bmحال من یه حالیه که نگو Aمال من میشی آخرش به زور
Gمیبرم دل کوچیک تورو F#mباور کن
Dmaj7میزنم همه شهرو بهم Emمیخرم نازتو بگو چند
F#mحالمو بیا بهتر F#کن
Bmحال من یه حالیه که نگو Aمال من میشی آخرش به زور
Gمیبرم دل کوچیک تورو F#mباور کن
Dmaj7میزنم همه شهرو بهم Emمیخرم نازتو بگو چند
F#mحالمو بیا بهتر F#کن

Bm…..A…..G…..F#m…..Dmaj7…..Em…..F#m…..F#
Bmشب با این همه ستاره پیش تو کم میاEmره
خدا Aنکنه جدا Gنکنه کسی F#mدل تورو ازEm من
Emمن تو دنیای دروغی تو این همه شلوغی
چشام Aدنبال تو Gمیگرده هی F#mپس تو کجاBmیی
Bmحال من یه حالیه که نگو Aمال من میشی آخرش به زور
Gمیبرم دل کوچیک تورو F#mباور کن
Dmaj7میزنم همه شهرو بهم Emمیخرم نازتو بگو چند
F#mحالمو بیا بهتر F#کن
Bmحال من یه حالیه که نگو Aمال من میشی آخرش به زور
Gمیبرم دل کوچیک تورو F#mباور کن
Dmaj7میزنم همه شهرو بهم Emمیخرم نازتو بگو چند
F#mحالمو بیا بهتر F#کن
Bm…..A…..G…..F#m…..Dmaj7…..Em…..F#m…..F#

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.