آکورد آهنگ جان جان از وصال امیری

وصال امیری

Am
Amای زولف پریشان Dmمستم و حیرAmان Fعاشق توام و از تو چه پنهاEmن
Gدر تب و تابی عین سرابی Cدنیا رو خاFموشی بگیردDm اگر بخواAmبی
ای Amجان جان جان و جهانم عزیزم دلم Fرا به اساGرت کشاندی
ای Emجان جان شیدای جذاGب مرا تو به این Fحال GکشاندیAm کجایی
ای Amجان جان جان و جهانم عزیزم دلم Fرا به اساGرت کشاندی
ای Cجان جان شیدای جذاGب مرا تو به این Fحال GکشاندیAm کجایی

Am…..F…..G…..C…..F…..E
مرا Amدیوونه کن ای وای تمامم مال تو چه تاثیرG گذار است در من احوال تو
مرا Fدیووانه کن مرا Eدیووانه کن
مرا Amدیووانه کن با دلبرانه بودنت عشق را Gمحک بزن با عاشقانه بودنت
مرا Dmدیووانه کن مرا Eدیووانه کن
ای Amجان جان جان و جهانم عزیزم دلم Fرا به اساGرت کشاندی
ای Emجان جان شیدای جذاGب مرا تو به این Fحال GکشاندیAm کجایی
ای Amجان جان جان و جهانم عزیزم دلم Fرا به اساGرت کشاندی
ای Emجان جان شیدای جذاGب مرا تو به این Fحال GکشاندیAm کجایی

Am…..F…..G…..C…..F…..E
ای Amجان جان جان و جهانم عزیزم دلم Fرا به اساGرت کشاندی
ای Emجان جان شیدای جذاGب مرا تو به این Fحال GکشاندیAm کجایی

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.