آکورد آهنگ تقویم شمسی از پدرام پالیز

آکورد گیتار آهنگ تقویم شمسی از پدرام پالیز

گام اصلی Bm ریتم ۶/۸

Bmشنیده ام F#mبی نقصی Bmپروانه وار F#mمیرقصی Aبه دور شمع میچرخی از F#mعاشقی نمیBmترسی
Bmشنیده ام F#mزیبایی Bmکل آرایش F#mدنیایی Aنمی آید مثل تو هیچ کسیF#m در تقویم Bmشمسی
همه Bmاز تو عکس شهزGاده زیباF#mیی کشیدBmن همهBm گفتند و حتیG یک لحظه F#mتو را ندیدن
همه Bmغیر من فقطF#m وصف حاEmل تو را شنیدF#mن شنیدGن که شنیدAن کی بود F#mمانند دیدBmن

Bm…….F#m…….Bm…….F#m…….A………….F#m…….Bm
Bm…….F#m…….Bm…….F#m…….A………….F#m…….Bm
Bmدل میبری ای عشق Gپر دردسری F#mای عشق احساس تو Emعقل از سرم F#mبردG…….A…….Bm
Bmصورتگری ای عشق Gدل میبری F#mای عشق با برق نگاEmه تو Gجانم گرهF#m خورد
همه Bmاز تو عکس شهزGاده زیباF#mیی کشیدBmن همهBm گفتند و حتیG یک لحظه F#mتو را ندیدن
همه Bmغیر من فقطF#m وصف حاEmل تو را شنیدF#mن شنیدGن که شنیدAن کی بود F#mمانند دیدBmن
Bm…….F#m…….Bm…….F#m…….A………….F#m…….Bm
Bm…….F#m…….Bm…….F#m…….A………….F#m…….Bm

برای ارسال اجرای آهنگ تقویم شمسی از پدرام پالیز کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از پدرام پالیز اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.