آکورد آهنگ بی قرارم از رضام

رضام

Gmبیقرارم طاقت دوری ندارمG#
Cmبیقرارم به کی من آخه دلم رو بسپاGmرم
بیقرارمGm مثل دریای شمالمG#
Cmمیزنم به صخره گاهی تا تو رو بدست بیاGmرم
من یه موجمGm که خیالش تا ته دریا رو میرهG#
Cmتا که ماهی گیر نتونه دل تنهامو بگیرهGm
تو یه ساحل پیش رومیGm حال خستمو که دیدیG#
Cmدستمو بگیر تا دریا به هوای من رسیدیGm
Cmدل ای دل ای دیوونه G#کی قدرتو میدونه
رو پام بگیرهA# دریاG# باز پای تو Gmمیمونه
Cmموجی بشه نگاهت G#هوا که ابری میشه
دل ای دل A#دیوونه G#بدون تو Gmنمیشه
بیقرارهGm دل تنگم طاقت دوری ندارهG#
Cmمن میام بات آخه در پای اومدن ندارهGm
بی‌قرأ٫ارم بی‌قراGmرم

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.