آکورد آهنگ بی قرارتم از رضا صادقی

متن و آکورد گیتار آهنگ بی قرارتم از رضا صادقی

گام اصلی Bm

Bm…….G…….Em…….Em…….Bm…….G…….Bm…….Em
Bmمیگی محاGله، Emمن هنوزم ولی دنباله Eاون اتفاAقم
کهF#m باشی کناDرم و یک دفعه Bmسر زده Bبیای سرEmاغم
باشه قبوF#mل
Bmیک بار Gتنها، Emبا دل عاشق و Eخسته تو دیووAنگی کن
F#mپایِ Dحرفای، دیروزی Bوایسا و مردوEmنگی کن
باشه قبوF#mل
ببینBm بیقرارتم دوF#mباره برگرد، حاAلا که اوجِ فصل انتظاEmره برگرد
بیاBm مثِ یه معجزه ی عاشقونه، بیاA برای نجات Gاین خوF#mنه
ببینBm بی قرارتم دوF#mباره برگرد، حاAلا که اوجِ فصل انتظاEmره برگرد
بیاBm مثِ یه معجزه ی عاشقونه، بیاA برای نجات Gاین خوF#mنه

Bm…….F#m…….A…….Em…….Bm…….F#m…….A…….F#m
Bmدوری Emاما ، هنوز که هنوزه توو Eفکر تو جا واAسه من هست
نگوF#m نه ، تنها نذار منو Bmتوی این کابوس و Emبُن بست
تنهام نذF#mار
Bmکیه بتوGنه ، Emمثل ما حتی توو Eفاصله عاشق بموAنه
توو F#mاوج ، جدDایی کی فکر رسیدنه Bجز یک Emدیوونه
تنهام نذF#mار
ببینBm بیقرارتم دوF#mباره برگرد، حاAلا که اوجِ فصل انتظاEmره برگرد
بیاBm مثِ یه معجزه ی عاشقونه، بیاA برای نجات Gاین خوF#mنه
ببینBm بیقرارتم دوF#mباره برگرد، حاAلا که اوجِ فصل انتظاEmره برگرد
بیاBm مثِ یه معجزه ی عاشقونه، بیاA برای نجات Gاین خوF#mنه

برای ارسال اجرای آهنگ بی قرارتم از رضا صادقی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از رضا صادقی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.