آکورد آهنگ بی تو من کسی ندارم از رامش

رامش

 آکورد با ریتم 6/8

D#m…..C#…..B…..A#…..D#m…..C#…..B…..A#
D#mافسرده از این عشق رسواC# میروم
دلخسته از این بار غمهاB میروم
تنها شدم تنهای تنها میرومA#
D#mای با دل دیوانه ی C#من آشنا
ای از من و افسانه هایB من جدا
تنها شدم تنهای تنها میرومA#
D#mای همه G#mخواب و خیالم خواهم که بازA#آیی کنارمB
روشن کنی شبهای تارمA#
D#mبی تو من G#mکسی ندارم بیا دگرA# که بیقرارمB
دور از تو امیدی ندارمA#

D#m…..C#…..B…..A#….D#m…..C#…..B…..A#
D#m…..C#…..B…..A#….D#m…..C#…..B…..A#
D#mچشم مرا از گریه دریاC# میکنی
با آشنا بیگانگی Bها میکنی
با من چرا امروز و فردا میA#کنی؟
D#mاز زندگی سیرم مکن C#ای بیوفا
آتش مزن قلب پر از Bعشق مرا
با من چرا امروز و فردا میA#کنی؟
D#mای همه G#mخواب و خیالم خواهم که بازA#آیی کنارمB
روشن کنی شبهای تارمA#
D#mبی تو من G#mکسی ندارم بیا دگرA# که بیقرارمD#m
دور از تو Bامیدی ندارمA#
D#m…..C#…..B…..A#….D#m…..C#…..B…..A#…..D#m

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.