آکورد آهنگ به من برگرد از شهرام شکوهی

متن و آکورد گیتار آهنگ به من برگرد از شهرام شکوهی

گام اصلی Am

براAmی زندگی کردن تو تنهاF دلخوشیم Gبودی اصلا باور نمیEmکردم ازم Gرد شی به این Amزودی
نمیدونیG دلم Amرو تو چقدر Fعشقو تعصبG داشت ولی رفتی به این Emزودی همینF جاEmی تعجب Dmداشت
Dmچه روزای قشنگیAm بود تو چشماDmت عشقو میAmدیدم نگفتیC چیزی از Gحست منمDm چیزی نپرAmسیدم
چقدر Dmزود عاشقم Amکردی چقدر Dmزودتر فراAmموشم نمیFتونم باهات Gبد شم رو کارEmات چشم میAmپوشم
به من Cبرگرد دلگیرم به من Gبرگرد افسردم صبوDmری خصلت من بود ولی AmحالاG کم آFوردم
همیشهC سخت رنجیدم همیشه Gزود بخشیدم با ترس Fاز عشق سرEm کردم Dmبا عشق Emاز ترس Amترسیدم
Em……Dm……Em……Am……Em…..Dm……Em……Am

به من Cبرگرد دلگیرم به من Gبرگرد افسردم صبوDmری خصلت من بود ولی AmحالاG کم آFوردم
همیشهC سخت رنجیدم همیشه Gزود بخشیدم با ترس Fاز عشق سرEm کردم Dmبا عشق Emاز ترس Amترسیدم
C……………G…………..Dm…………..Am…..G…..F
C……………G…………..Dm…………..Am…..G…..F

برای ارسال اجرای آهنگ به من برگرد از شهرام شکوهی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شهرام شکوهی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.