آکورد آهنگ بماند از مهدی احمدوند

متن و آکورد گیتار آهنگ بماند از مهدی احمدوند

گام اصلی C#m

C#mتو رفتی و سهمم از عشقت غمه سر قلبم هرچی بیاد حقمهG#m
Bیه لحظه از عشق تو غافل شدG#mم  F#mجنونو رها G#mکردم عاقل شدمC#m
C#mتو که رفتی عقل Aاز سر من پریدC#m نمیشه که عشق از مغازه خریدG#m
Bتو رفتی و قلب من افسرده G#mشد F#mدعاهای دشمنG#m بر آورده شدC#m
C#mبماند هنوز Aتو فکرتمC#m نیوفتاده عشقتF#m از سرمB تو رفتی و خنده با تو رفتB بماند خودم G#mمقصرم
F#m بماG#mند هنوز C#mتو فکرتم دلتنگ صداAی خندتمB بماند چی میکشم شبا خودم با خودم G#mتو خلوتم
C#mهنوز عطر تو توی این خونه هست چرا اشک من دست و پاتو نبستG#m
Bدل آتیش گرفت از نبود تو سوخت G#m……..F#m دلم رو دلت C#mخیلی ارزون فروخت
C#mدلم ابر و طوAفانه حالو هواتC#m دلم به نبودA تو عادت نداشتCG#m
Bچرا اشک من روت موثر نبود G#m……..F#m چون هیشکی به جز Aمن مقصر نبود
C#mبماند هنوز Aتو فکرتمC#m نیوفتاده عشقتF#m از سرمB تو رفتی و خنده با تو رفتB بماند خودم G#mمقصرم
F#mبماG#mند هنوز C#mتو فکرتم دلتنگ صداAی خندتمB بماند چی میکشم شبا خودم با خودم G#mتو خلوتم

برای ارسال ویدئو ی آهنگ بماند از مهدی احمدوند کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از مهدی احمدوند اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.