آکورد آهنگ بماند از امیر عباس گلاب

متن و آکورد گیتار آهنگ بماند از امیرعباس گلاب

گام اصلی Am ریتم 6/8

Am……G……F……G……F……G……Am
Am……G……F……G……F……G……Am
Amبماند که خواب و خیال من آDmشفته کردی Gبماند که با جان و روح و رواFنم Gچه کرAmدی
Amبماند که چشمان تو جز من Dmعاشق ندارد Gبماند که هیچ عاشقی حال FمنطقG نداAmرد
Amبماند که میشدG کنارم بماFنی نماDmندی Gبماند که کارF دلم را به حسرDmت کشاAmندی
همه دلخوری Gهای ریز و درFشتم DmبماندG غروری که آن Fرا به پای تو Dmکشتم Amبماند

Am……Am……Am……Dm……G……G……Am
Amبماند که لبخند تو با محبتDm غریب است Gبماند که چشم من از خنده ات Fبی Gنصیب Amاست
Amبماند که گاهی امیدی به اینDm زندگی نیست Gبماند که لبخند و آرامشمF داGئمیAm نیست
Amبماند که در دوریت فکر Dmراحت ندارم Gبماند که به فاصله از تو عاFدت GندارAmم
Amمرا دم به دم به جنون میرساDmنی بماندG چه راحت همه هستی ام میپراFنی GبماAmند
Amبماند که میشدG کنارم بماFنی نماDmندی Gبماند که کارF دلم را به حسرDmت کشاAmندی
همه دلخوری Gهای ریز و درFشتم DmبماندG غروری که آن Fرا به پای تو Dmکشتم Amبماند

برای ارسال اجرای آهنگ بماند از امیر عباس گلاب کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن چاوشی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.