آکورد آهنگ بغض و باروت از رضا صادقی

رضا صادقی

متن و آکورد آهنگ بغض و باروت از رضا صادقی

 آکورد با ریتم 4/4

Dmدیگه میتونی بری تا همین حد Ebکافیه
Gmخاطراتمون فقط Dmاین وسط اضافیه
من که هر چی داشتم پایEb چشمات دادم
Gmاول این بازی Fاز نفس افتادم
Ebبغض من باروته خنده هاتDm کبریته
Fعشق دلگرمیمه عشقDm سرگرمیته
Ebتا ته خط یادمه قولF دادم باشم
مگه Gmحوا بودی که من Dmآدم باشمF

Eb……..Cm…….Dm…….Dm…….Eb……Cm……..Dm…….Dm
Gm…..Eb……Dm…….F……Eb……Cm……Dm……Dm……Cm
Dmچیزی از گذشتمون جا نذاریEb واسم دیگه وقتGm رفتنه عشق Dmبی احساسم
من کهF حال بدم با تو Ebبهتر میشد تو رو کهGm میدیدم خستگیمDm در میشد

Ebبغض من باروته خنده هاتDm کبریته
Fعشق دلگرمیمه عشقDm سرگرمیته
Ebتا ته خط یادمه قولF دادم باشم
مگه Gmحوا بودی که من Dmآدم باشمF
Ebبغض من باروته خنده هاتDm کبریته
Fعشق دلگرمیمه عشقDm سرگرمیته
Ebتا ته خط یادمه قولF دادم باشم
مگه Gmحوا بودی که من Dmآدم باشمF
Eb……..Cm…….Dm…….Dm…….Eb……Cm……..Dm…….Dm
Gm…..Eb……Dm…….F……Eb……Cm……Dm……Dm……Cm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.