آکورد آهنگ ببین هوا رو از صالح صالحی

متن و آکورد گیتار آهنگ ببین هوا رو از صالح صالحی

گام اصلی Bm

Bmجانه منو جانه توئه Emعشقم درF#mیایی چشمم
Aبد و خوبF#m هر چی که باشی تو زیباGیی به چشمم , AزیباGیی Bm
Bmآخ که من عاشقه اEmینم F#mسر روی شونه م بذاری
خوش به حاAلت که یه عاشق مثلهG منه دیوونه داری , AدیوGونهBm
Bmسفره ی دلو وا کنم پیشهA کی آخه حرفاتو به کی بگیG داره داد میزنه چشاF#mم میگه مجنونم
Aدلو داری دق میدی به خداG منو میذاری بری به کجاF#m کی واسم عینه تو میشه Emدردت به جونم
Bm…….A…….G…….F#m……..A…….G……F#m…….Em
Bm…….A…….G…….F#m……..A…….G……F#m…….Em

تو اصا F#mیادته ماG رو دله تنگو بی قرارA و د آخه ببین هواG رو دلت میاد نیایBm
Bmبزنیم باز زیر باAرون شب و هر شب تو خیاGبون دله شهر تنگه براAمون دلت میاد نیای , Gدلت میاد نیای
Bmسفره ی دلو وا کنم پیشهA کی آخه حرفاتو به کی بگیG داره داد میزنه چشاF#mم میگه مجنونم
Aدلو داری دق میدی به خداG منو میذاری بری به کجاF#m کی واسم عینه تو میشه Emدردت به جونم
Bmجانه منو جانه توئه Emعشقم درF#mیایی چشمم
Aبد و خوبF#m هر چی که باشی تو زیباGیی به چشمم , AزیباGیی Bm

برای ارسال اجرای آهنگ ببین هوا رو از صالح صالحی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از صالح صالحی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.