آکورد آهنگ ای یار غلط کردی از روزبه نعمت اللهی

متن و آکورد گیتار آهنگ ای یار غلط کردی از روزبه نعمت اللهی

گام اصلی Cm

Cm…….G#……..A#…….Gm
Cmای یار غلط کردی با G#یار دگر رفتی از A#کار خود افتادی در Gmکار دگر Cmرفتی
صد Cmبار ببخشودم بر G#تو به تو بنمودم ای A#خویش پسندیده هین Gmبار دگر Cmرفتی
Cmای یار غلط کردی با G#یار دگر رفتی از A#کار خود افتادی در Gmکار دگر Cmرفتی
صد Cmبار ببخشودم بر G#تو به تو بنمودم ای A#خویش پسندیده هین Gmبار دگر Cmرفتی
Cmای یار غلط G#کردی غلط کردی غلط A#کردی با Gmیار دگر A#رفتی با Gmیار دگر Cmرفتی
از Cmکار خود افتاG#دی غلط کردی غلط A#کردی در Gmکار دگر A#رفتی در Gmکار دگر Cmرفتی
صد Cmبار فسون A#کردم خار Gmاز تو برونFm کردم گلG#زار نداA#نستی درGm خار دگر Cmرفتی
چون Cmکم نشود A#سنگت چونGm بد نشود Fmرنگت باG#زار مرا A#دیده باGmزار دگر Cmرفتی
Cmای یار غلط G#کردی با یار دگر A#رفتی از Gmکار خود افتاA#دی در Gmکار دگر Cmرفتی
صد Cmبار ببخشوG#دم بر تو به تو بنموA#دم ای Gmخویش پسندA#یده هین Gmبار دگر Cmرفتی
Cmای یار غلط G#کردی غلط کردی غلط A#کردی با Gmیار دگر A#رفتی با Gmیار دگر Cmرفتی
از G#کار خود افتادی غلط کردی غلط A#کردی در Gmکار دگر A#رفتی در Gmکار دگر Cmرفتی

صد Cmبار فسون A#کردم خار Gmاز تو برونFm کردم گلG#زار نداA#نستی درGm خار دگر Cmرفتی
چون Cmکم نشود A#سنگت چونGm بد نشود Fmرنگت باG#زار مرا A#دیده باGmزار دگر Cmرفتی

برای ارسال اجرای آهنگ ای ایر غلط کردی از روزبه نعمت اللهی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از روزبه نعمت اللهی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.