آکورد آهنگ ای آنکه از معین

معین

Gm………Gm………D#………A………D………Gm
Gm………A………D………A…..Gm…..Gm………A………D………A…..Gm
Dm………A………D…..D#…..Gm………Dm………A………D…..D#…..Gm
ای Gmآنکه به جز تو هواییD# به سرم Aنیست کسیD در نظرم Gmنیست
جز Gmیاد عزیزت، جز یاد عزیزت کسی D#همسفرم Aنیست
مراD یار دگر Gmنیست
قدرDm توA و احساDmس تو رو A#کسی نفهمیدA
دلت A#از همه رنجیدGm
از DmعالمA و آدمDm همه جا A#رنگ و ریا Aدید
دلت A#از همه رنجیدGm
من Gmمثل تو از دست همه D#رنج کشیدمA
به جز Dغصه ندیدمGm
یک Gmجرعه وفا از لب دریاD# طلبیدمA
لبD تشنه دویدمGm

Gm…..D…..Gm…..D…..Gm…..D…..Gm…..D
A……….A………A………D…..Gm…..A………D…..Gm…..A
ای تو ناAیاب A#گوهر Aناب راز مخمل A#ترمه Aخواب
ای تو همA#دل ای تو همAدرد عاقبت A#عشق از تو گلA کرد
عاشقمA# من عاشق Aتو ای تو تنهاA# خوب دنیاA
A#با تو داAرم A#گفتنیGmها
ای Gmآنکه به جز تو هواییD# به سرم Aنیست کسیD در نظرم Gmنیست
جز Gmیاد عزیزت کسی D#همسفرم Aنیست مراD یار دگر Gmنیست

Gm…..D…..Gm…..D…..Gm…..D…..Gm…..D
A……….A………A………D…..Gm…..A………D…..Gm…..A
ای وفاAدار A#نازنین Aیار ای نشسته A#بر دلت Aخار
ای بریدهA# از من و Aما از گذشتهA# مانده تنهاA
عاشقمA# من عاشق Aتو ای تو تنهاA# خوب دنیاA
A#با تو داAرم A#گفتنیGmها
ای Gmآنکه به جز تو هواییD# به سرم Aنیست کسیD در نظرم Gmنیست
جز Gmیاد عزیزت، جز یاد عزیزت کسی D#همسفرم Aنیست مراD یار دگر Gmنیست

Gm………Gm………D#………A………D………Gm
Gm………Gm………D#………A………D………Gm
Gm………Gm………D#………A………D………Gm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.