آکورد آهنگ او از محسن چاوشی

آکوردهای محسن چاوشی
آکورد گیتار آهنگ او از محسن چاوشی

آکورد گیتار آهنگ او از محسن چاوشی

 ریتم 4/4

Dتاج گذاری کند Bmآمده کاری کند C#بت شکند شاه ما بنده نوازی کند
Dما بنوازیم نیست Bmناز بت بت شکن C#بت بنوازد هر آن چنگ به سازی کند
Dآمده با قصد خودBm هرچه بت قادر است C#با تبرش یک نفس دست درازی کند
Dخوی علی خوی او Bmروی علی روی او C#دست به زانو زند فتح اراضی کن
Dخوی علی خوی او Bmرویِ علی رویِ او C#دست به زانو زند فتح اراضی کن

Dتیغ کَشاند به هر Bmکس که به ناحق گرفت C#عدل کشاند به هر قصد به قاضی کند
Dسر بزند آنکه را Bmخونِ خلایق مکید C#آب رخِ مردمان ریخت بازی کند
Dباز بگیرد خود آنBm آه دل مردمان C#خود دل ایتام را آمده راضی کند
Dدر نگشاید به آن ، Bmذات که پهلوی خلق C#میشکند دم به دم بعد نمازی کند
Dتیغ به فرقش زنید Bmشیر به زهرش کنید C#شیرِ خدا باز خود بنده نوازی کند

Dلافتی ای پدر Bmلافتی جز شما C#وز تو به ربک علی ، فرقِ تو را میخرم
Dهمچو برادر شهید ، Bmدست و سرم آنِ او C#زهر بنوشم شها ، بنده شهیدت شوم
Dبنده سرافکنده ام ، Bmدر گذر از نطفه ات C#قول دهم چون شما شیرِ خدایی روم
Dخویِ علی خوی او Bmروی علی روی او C#دست به زانو زند فتح اراضی کن
Dخوی علی خوی او Bmرویِ علی رویِ او C#دست به زانو زند فتح اراضی کن
Dشبه علی میرود Bmعزل به ما میرسد C#دست خدا بر سرم او برسد در برم
Dشبه پیمبر کلان ،Bm جامه ی تن همچو آن C#جامه دران خواهمش از سرِ او نگذرم
Dباید الله با Bmتیر علی ذوالفقار C#سینه ی گردن کشان اذن دهد میدرم
Dخویِ علی خوی او Bmروی علی روی او C#دست به زانو زند فتح اراضی کن
Dخوی علی خوی او Bmرویِ علی رویِ او C#دست به زانو زند فتح اراضی کن

برای ارسال اجرای آهنگ او از محسن چاوشی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن چاوشی اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *