آکورد آهنگ اولاش از حامیم

حامیم

Cm…..Cm
Cmاولاش همه چی فرق داشت واسه من همیشه وقت داشت
C#اولاش منو که میدید A#mدلش میریخت C#6چشاش برق داشت
Cmاولاش یجوره دیگه بود شبیهشم چشام ندیده بود
C#اولاش یه قلب رنگی داشت A#mآخریا حتی رنگ صورC#تش پرCmیده بود
یهو همه چیFm بد شد قلبش عین سنگ شد
سرد سردCm سرد شد مثل کوه یخ شد
رفت ازم A#mرد شد باهام Cmبد شد
همه چیFm بد شد قلبش عین سنگ شد
سرد سردCm سرد شد مثل کوه یخ شد
رفت ازم A#mرد شد باهام Cmبد شد

Fm…..Fm……Cm…..Cm……A#m…..Cm
مثه Cmروز بود ولی شب شد مثه رود بود ولی سد شد
شبیه C#maj7من بود سر و ساده سر چی انقد عوض شد
میدCmیدم دیگه مثه قبل نیس مثه قبل عاشقِ من نیس
میدC#یدم دیگه توی دنیاش سرِ A#mسوزن جای C#من Cmنیس
یهو همه چیFm بد شد قلبش عین سنگ شد
سرد سردCm سرد شد مثل کوه یخ شد
رفت ازم A#mرد شد باهام Cmبد شد
همه چیFm بد شد قلبش عین سنگ شد
سرد سردCm سرد شد مثل کوه یخ شد
رفت ازم A#mرد شد باهام Cmبد شد
Fm…..Fm……Cm…..Cm……A#m…..Cm
Fm…..Fm……Cm…..Cm……A#m…..Cm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.