آکورد آهنگ اهل النخل از مهدی یراحی به همراه ترجمه

متن و آکورد گیتار آهنگ اهل النخل از مهدی یراحی

گام اصلی A#m ریتم 4/4

A#mاهلِ النّخل F#احنَه أهلِD#m الکَرم و الجُوFد
(اهل نخلستانیم و زاده ی سخاوت و بخشندگی)
A#mرَبعِ الشَّمِسF# صِرنَه یابه وD#mلِلکَرم انعوFد
(همسایه آفتابیم و کمال همنشین ما را بخشنده ساخت)
الله ایساعدD#mنه F#ما عدنه غیرA#mه
(مگر خدا یاورمان باشد که مارا کسی جز او نیست)
ماعِدنَه غیرَF# الله یابهD#m نِشکیلَه الاحوFال
(جز خدا یاوری نداریم،که با او درد دل بگوییم)
A#mنِرفَع ایدF#ینه دوم یابه D#mوبعیده الآFمال
(دستهایمان مدام رو به آسمان است هرچند آرزوهامان همواره دوردستند)
الله ایساعدD#mنه F#ما عدنه غیرA#mه
(مگر خدا یاورمان باشد که مارا کسی جز او نیست)

A#m……D#m……F#……F……D#m……A#m…….F……A#m
A#m……D#m……F#……F……D#m……A#m…….F……A#m
A#mنِبحِر ابماF#یِ الخیروالله وC# انغَنِّی للهوD#mر ، وF# انغَنِّی للهوFر
(دریای رنج مان را در می نوردیم و برای نی زار (هور)ترانه سر می دهیم)
A#mوشَحلَه مِن طورِC# الشَّمِس F#من تِعزِفِ النّوD#mر ، F#من تِعزِفِ النّوFر
(و چه چیزی از این زیباتر که با لهجه ی خورشید بخوانی و بنوازی)
D#mبس انت یا A#mریح D#mتسمع غناA#mنه
(تنها توئی ای باد سرگردان که درددلمان را می شنوی)
D#mالله ایساA#mعدنه F#ما عدنه A#mغیره
(خدا به فریادمان برسد که جز او فریادرسی نداریم)
A#mفوگ النخلF# فوگ یابه D#mفوگ النخل Fفوگ
(بر سر نخل است اکنون آری بر سر نخل)
A#mمدری لامع F#خدّه یابه D#mمدری الگمر Fفوگ
(نمیدانم این برق گونه ی اوست یا ماهتاب است که آن بالا دلربایی می کند)
A#mوالله FماریدD#mه
(سوگند که نمی خواهمش)
F#بالینی بلوFه
(اوست که مرا مبتلای خود کرده است)

A#m……F……A#m……F……F#……F
A#mحبّینه حُب F#صافی یابه وچنّه الحُب ممنوA#mع
(پاکبازانه عاشقیم اما انگار عاشقی برای ما ممنوع است)
Fو تبقی لیاD#mلینه یابهF# واتذوب الشموFع
(شب هامان ادامه دارند و در حالی که شمع هایمان آب می شوند)
الله ایساعدF#نه D#mما عدنه غیرFه
(خدا به فریادمان برسد که جز او فریادرسی نداریم)
A#mاریاج الشّاطی F#یابه یابه C#امن النفط مُرّA#mه
(دهان رود(کارون)زیبایمان از طعم نفت تلخ است)
Fخلّونمسح دمعه یابهD#m و کل دمعه درّFه
(مجالی دهید تا اشکهایش را پاک کنیم که کم کم به گوهرهایی تبدیل شده اند)
الله ایساعدD#mنه F#ما عدنه غیرFه
(خدا به فریادمان برسد که جز او فریادرسی نداریم)

A#mفوگ النخلF# فوگ یابه D#mفوگ النخل Fفوگ
(بر سر نخل است اکنون آری بر سر نخل)
A#mمدری لامع F#خدّه یابه D#mمدری الگمر Fفوگ
(نمیدانم این برق گونه ی اوست یا ماهتاب است که آن بالا دلربایی می کند)
A#mوالله FماریدD#mه
(سوگند که نمی خواهمش)
F#بالینی بلوFه
(اوست که مرا مبتلای خود کرده است)

برای ارسال اجرای اهل النخل از مهدی یراحی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از مهدی یراحی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.