آکورد آهنگ از عشق بگو از رضا بهرام

رضا بهرام

آکورد گیتار آهنگ از عشق بگو از رضا بهرام

 ریتم 4/4

C#m…..D…..C#m
C#mدلداده ی Dتوام C#mرویای هر Dشبی Eعاشق نمیC#mشدم Dعاشق شدم F#mببین…E…..F#m

F#m…..C#m…..D…..D
F#mرفتی از کنارم اما Eرفتنت پر از معما Dحیف F#mگفتمت از عشق و باور Eگفتی از نگاه آخر DحیفC#
Bmراحت از این دل مرو که جاF#mنم میرود Bmهر کجا روانه شوم صداF#mیت میزنم
Bmجان من رهاC# به سوی توF#m شد نگاBmه من اDسیر موی تو C#شد
F#mدل به دریاها بزن از عشق بگو زیبای من بهE هر کجا روC#mی کنار توF#mام
F#mجان جانانم تویی زیبا تویی رویا تویی قسمE به جان C#mمن قسمF#m نرو

F#m…..C#m…..D…..F#m…..C#m…..D…..D
F#mچشمانم دار و نداEرم بود دار و نداDرم کو من F#mدلبستم به آنکه دلدEارم بود دلبر ناDزم کوC#
F#mدل به دریاها بزن از عشق بگو زیبای من بهE هر کجا روC#mی کنار توF#mام
F#mجان جانانم تویی زیبا تویی رویا تویی قسمE به جان C#mمن قسمF#m نرو

برای ارسال اجرای آهنگ از عشق بگو از رضا بهرام کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از رضا بهرام اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.