آکورد آهنگ اجازه از داریوش اقبالی

حمید حامیداریوش اقبالی

متن و آکورد گیتار آهنگ اجازه از داریوش اقبالی

Cmکوه میذارم رو دوشم رخت هر جنگ میFm پوشم
موجُ از دریا می گیرم شیره ی G#mسنگُ می دوCmشم
Cmمیارم ماهُ تو خونه می گیرم بادُ نشوFmنه
همه ی خاک زمینُ میشماG#mرم دونه به Cmدونه
Cmاگه چشمات بگن Fmآره هیچ کدوم G#mکاری نداCmره
Cmاگه چشمات بگن Fmآره هیچ کدوم G#mکاری نداCmره

Cmدنیا رو کولم می گیرم روزی صد دفعه می میرGم
می کَنم ستاره ها رو جلوی چشات می Cmگیرم
چشات حرمت زمینه یه قشنگه نازنینهG
تو اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینهCm

Cmاگه چشمات بگن Fmآره هیچ کدوم G#mکاری نداCmره
Cmاگه چشمات بگن Fmآره هیچ کدوم G#mکاری نداCmره

Cmچشم ماهُ در میاFmرم یه نَوردبون میارم
عکسِ G#mچشمتُ می گیرم جای چشم اون میذاCmرم
Cmآفتابُ ورش میدارم واسه چشمات در میذاFmرم
از چشات آینه میسازم با خوG#mدم برات میاCmرم
Cmاگه چشمات بگن Fmآره هیچ کدوم G#mکاری نداCmره
Cmاگه چشمات بگن Fmآره هیچ کدوم G#mکاری نداCmره

برای ارسال اجرای آهنگ اجازه از داریوش اقبالی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

این آهنگ توسط حمید حامی نیز بازخوانی شده است.

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.