آکورد آهنگ آوازه خوان از توحید شمس

توحید شمس

Dm…….Dm…….Dm…….Gm…….Dm…….Gm….A….Dm
Dm…….Dm…….Gm…….Dm…….Gm….A….Dm
آوازه خوان Dmخسته ام که از همه گسسته ام
طنین بغضDm گریه ام که ره به سینه بسته ام
Dmببین که نای خسته ام چه دل شکسته میزندGm
برای خواب چشم تو Aنوای خسته میزندGm
Gmشمعم و گاه واپسین Fز عشق تو شعله می کشم
Emطفلم و گریه می کنم Dmمنتظر نوازش ام
Gmطفلم و گریه می کنم Dmمنتظر نوازش ام

Dm…….Dm…….A….Gm….A….Dm….Gm…….Dm…….Em….A
Gm…….Dm…….A….Dm
من آن Dmشمعمم که از سر تا به پا پیوسته می سوزم
من آن Dmگویای خاموشم که لب از شکوه می دوزم
من آن Gmمرغ اسیرم اسیرم ناگزیرم
برایF تو بخوانم تا بمیرم تا بمیرم
من آن Gmمرغ اسیرم اسیرم ناگزیرم
برایF تو بخوانم تا بمیرم تا بمیرم
Gmشمعم و گاه واپسین Fز عشق تو شعله می کشم
Emطفلم و گریه می کنم Dmمنتظر نوازش ام
Gmشمعم و گاه واپسین Fز عشق تو شعله می کشم
Emطفلم و گریه می کنم Dmمنتظر نوازش ام
Gmطفلم و گریه می کنم Dmمنتظر نوازش ام
Dm…….Dm…….A….Gm….A….Dm
Dm…….Dm…….A….Gm….A….Dm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.