آکورد آهنگ آرامشی دارم از رضا بهرام

متن و آکورد گیتار آهنگ آرامشی دارم از رضا بهرام

گام اصلی Cm

Cm…….Gm…….Cm
Cmتو مرا از Gmدست دادی ای Cmدوست Cmمن که زندگیA# دارم ای Cmدوست
Cmهرچه از A#عشقت کنارم G#ماند Cmبه خودت میA#سپارم ای G#دوست
بعد از تو CmبارانA# هنوز میG#باردA# بعد از تو این CmخانهA# هنوز مراG# داردA#
در خوابم نمیCmبینیA# مثل مراG# دیگرA# غرور من Cmاینجاست تنها نمیA#مانم راحت برو G#بگذرA#
Cmآرامشی دارم که طوG#فان را بغل کردم همین A#دیوانگی را من ببین Gmضرب المثل G#کردم
Cmآرامشی دارم که طوG#فان را بغل کردم همین A#دیوانگی را من ببین Gmضرب المثل G#کردم

Cm…..A#…….G#…….A#…….Cm……A#…..G#……..A#
Cmنه نداری ارزش ماندن کنارمG# را نداری هیچ نشانی تو از عاشق ها نداری
A#نه نداری تو دگر در قلب من Cmجا نداری …
بعد از تو CmبارانA# هنوز میG#باردA# بعد از تو این CmخانهA# هنوز مراG# داردA#
در خوابم نمیCmبینیA# مثل مراG# دیگرA# غرور من Cmاینجاست تنها نمیA#مانم راحت برو G#بگذرA#
Cmآرامشی دارم که طوG#فان را بغل کردم همین A#دیوانگی را من ببین Gmضرب المثل G#کردم
Cmآرامشی دارم که طوG#فان را بغل کردم همین A#دیوانگی را من ببین Gmضرب المثل G#کردم

برای ارسال اجرای آهنگ آرامشی دارم از رضا بهرام کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از رضا بهرام اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.