آکورد آهنگ آخر نماندی از حمید هیراد

آکورد گیتار آهنگ آخر نماندی از حمید هیراد

گام اصلی A#m ریتم ۴/۴

A#m…………G#…………F#…..D#m…..Fm
آرام Fmجان از عشقمان چیزی نماF#نده دوری Fmتو جان مرا به لب رساF#نده
A#mبی آشیان از غم تو G# ویرF# انمFm……G#در این هوا بغضی پر از F#تکر Fmارم D#m
F#در این هوا بغضی پر از تکرD#mارمFm
آرام جاA#mنم میرود از سینه جاG#نم میبرد آتش و خاF#کستر شدمA#7 آخر نماD#mندی
باران عذاG#بم میدهد دریا عذF#ابم میدهد از ماه تنهاC#تر شدمD#m آخر نماFmندی
آرام جاA#mنم میرود از سینه جاG#نم میبرد آتش و خاF#کستر شدمA#7 آخر نماD#mندی
باران عذاG#بم میدهد دریا عذF#ابم میدهد از ماه تنهاC#تر شدمD#m آخر نماFmندی

A#m…………G#…………F#…..A#7…..D#m
G#…………F#…………C#…..D#m…..Fm
آخر هماF#ن شد که نباD#mید F#میFmشد آه آخر هماF#ن رفت که نباD#mید F#میFmرفت
A#mبی آشیان از غم تو G# ویر F#انمFm……G#در این هوا بغضی پر از F#تکر Fmارم D#m
F#در این هوا بغضی پر از تکرD#mارمFm
آرام جاA#mنم میرود از سینه جاG#نم میبرد آتش و خاF#کستر شدمA#7 آخر نماD#mندی
باران عذاG#بم میدهد دریا عذF#ابم میدهد از ماه تنهاC#تر شدمD#m آخر نماFmندی
آرام جاA#mنم میرود از سینه جاG#نم میبرد آتش و خاF#کستر شدمA#7 آخر نماD#mندی
باران عذاG#بم میدهد دریا عذF#ابم میدهد از ماه تنهاC#تر شدمD#m آخر نماFmندی

برای ارسال اجرای آهنگ آخر نماندی از حمید هیراد کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید هیراد اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.