آکورد آهنگ آخدا از حمید حامی

حمید حامی

آکورد گیتار آهنگ آخدا از حمید حامی

 ریتم 6/8

 Emگوش من  Cکور D شد و  Emرفت چشم من  Amنمی شنوه  Emآ خدا!
دو تا سمعک Am …. Bmواسه چشما Emم دو تا عینک Am ….. Bmواسه  Emگوش
می دونی  Amفرقی ندا Bmره گوش من  Cیا  Dچشم Em تو
یه صدا  Amفقط  Emمیاد، Bm صدا Cی د Dل که  Emبد شکست همینی که هست
انگاری دلت گرفته آ خدا
Emانگاری Gدلت AگرفتهC آ  Emخدا Bmعیبی Amندا Emره، Dگوش نکن یاEm که نبین
تو فقط CگریهEm بکن گریه بکن Bmتا که بباره آسمون
که بباAره چشم منC یا بغره گوش Bmاون
تا بفهمه Emدل تو، تا صداDمون برسه Bmبه آسمون Emآ خدا!
دو تا سمعک Am …. Bmواسه چشما Emم دو تا عینک Am ….. Bmواسه  Emگوش
دو تا سمعک Am …. Bmواسه چشما Emم دو تا عینک Am ….. Bmواسه  Emگوش
دو تا سمعک Am …. Bmواسه چشما Emم دو تا عینک Am ….. Bmواسه  Emگوش

برای ارسال اجرای آهنگ آخدا از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.