برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگی که دوست داشتی حمید عسکری

آکوردهای حمید عسکری

آکورد آهنگی که دوست داشتی حمید عسکری

متن و آکورد آهنگی که دوست داشتی حمید عسکری

Bm…………A………….Em…………Bm……A……G
Bm…………A…….A…….G…….A…….Bm
A….Bm
Bmهمین که یک نفر از دور Aلباسش رنگ تو باشه
همین F#mکه تو مسیرA من یه گلEm فروشی پیدا شه
Aبازم یاد تو می Bmافتم
Bmهمین که عصر یه Gجمعه آدمA تو خونه تنها شه
همین F#mکه یک نفر Aاسمش شبیهEm اسم تو باشه
Aبازم یاد تو می Bmافتم
A…..Bm

Bmبا آهنگی که دوست Gداشتی تمومA کافه ها F#mبازن
Aتموم شهر همGدستن منوA یاد تو Bmبندازن
Bmتو نیستی سرد و Gیخبندون Aتموم فصلا F#mپائیزه
Aگذشتن از تو واسهG من Aگذشتن از همه Bmچیزه
Bm…..G……A……Bm……Bm……G……A…….Bm
Em…..G……A……Bm……Em……G…….A……Bm

Bmهمین که عکس Gتنهایی Aکنار دریا میگیرم
بدونF#m شب بخیرA تو به خوابEm گریه ها میرم
Aبازم یاد تو میBm افتم
Bmبا هر بارون با هر Gبرفی که میAشینه رو این کاجا
میرمF#m هرجایی تو Aاین شهر میرم Emهرجای این دنیا
بازمA یاد تو می Bmافتم
A…..Bm

Bmیه وقتایی همه Gچی هست ولی Aاونی که باید F#mنیست
دوبارA ترکم کن Dمُردن Gبه این Aآسونی ها Bmهم نیست
توBm نیستی سرد و Gیخبندون Aتموم فصلا F#mپائیزه
Aگذشتن از تو واسهD من Aگذشتن از همه Bmچیزه
Bm…..G……A……Bm……Bm……G……A…….Bm
Em…..G……A……Bm……Em……G…….A……Bm

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *